دوره های آموزشی

ماساژ لاغری

1,150,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ ریلکسی-سوئدی

1,150,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ سوئدی

1,150,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ سنگ داغ

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

ماساژ تایلندی

دوره های آموزشی

آناتومی

کتاب های کمک آموزشی

کاربر ماساژ

دوره های آموزشی

ماساژ سنگ داغ

دوره های آموزشی

شیاتسو گرید(1)