دوره های آموزشی

ماساژ ریلکسی (بانوان)

2,100,000 تومان

دوره های آموزشی

یومی هو (گرید 1)

2,100,000 تومان

دوره های آموزشی

یومی هو (گرید 2)

2,200,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ سنگ داغ (آقایان)

2,200,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ سنگ داغ (بانوان)

2,200,000 تومان
×