دوره های آموزشی

پکیج کاربر ماساژ (بانوان)

3,950,000 تومان

دوره های آموزشی

پکیج کاربر ماساژ (بانوان)

3,950,000 تومان
3,950,000 تومان

دوره های آموزشی

تای ماساژ

2,100,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ ریلکسی (بانوان)

2,100,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ ریلکسی (آقایان)

2,100,000 تومان

دوره های آموزشی

یومی هو (گرید 1)

2,100,000 تومان

دوره های آموزشی

یومی هو (گرید 2)

2,200,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ سنگ داغ (آقایان)

2,200,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ سنگ داغ (بانوان)

2,200,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ رفلکسولوژی

2,100,000 تومان
×