لوازم آموزشی

هیتر سنگ داغ

2,650,000 تومان

لوازم آموزشی

ابزار سلف ماساژ 02

80,000 تومان
80,000 تومان

لوازم آموزشی

ابزار سلف ماساژ کد07

80,000 تومان

لوازم آموزشی

ابزار سلف ماساژ کد08

120,000 تومان

لوازم آموزشی

استیک ماساژ

60,000 تومان

لوازم آموزشی

بولستر ماساژ

150,000 تومان

لوازم آموزشی

دمپایی ماساژ

70,000 تومان

لوازم آموزشی

رولر

80,000 تومان

لوازم آموزشی

رولر صورت

80,000 تومان

لوازم آموزشی

رولر صورت

80,000 تومان

لوازم آموزشی

رولر گویی شکل

150,000 تومان

لوازم آموزشی

رولر یکبار مصرف

50,000 تومان
80,000 تومان

لوازم آموزشی

سلف ماساژ ران

80,000 تومان

لوازم آموزشی

سلف ماساژ روی پا

80,000 تومان
×