2,300,000 تومان

دوره های آموزشی

پکیج کاربر ماساژ (بانوان)

3,950,000 تومان

دوره های آموزشی

پکیج کاربر ماساژ (بانوان)

3,950,000 تومان
3,950,000 تومان

دوره های آموزشی

تای ماساژ

2,100,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ ریلکسی

2,100,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ ریلکسی (آقایان)

2,100,000 تومان
1,600,000 تومان
حراج!

دوره های آموزشی

ماساژ صورت

1,260,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ سنگ داغ

2,200,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ سنگ داغ (آقایان)

2,200,000 تومان
×