دوره های آموزشی

آروماتراپی

1,650,000 تومان

دوره های آموزشی

دوره آموزشی آناتومی

700,000 تومان

دوره های آموزشی

پکیج کاربر ماساژ (بانوان)

3,950,000 تومان
3,950,000 تومان

دوره های آموزشی

تای ماساژ

2,100,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ ریلکسی (بانوان)

2,100,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ ریلکسی (آقایان)

2,100,000 تومان
2,450,000 تومان
800,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ صورت

1,450,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ لاغری

1,100,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ یومی هو (گرید 4)

2,400,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ یومی هو (گرید 3)

2,300,000 تومان

دوره های آموزشی

یومی هو (گرید 1)

2,100,000 تومان

دوره های آموزشی

یومی هو (گرید 2)

2,200,000 تومان
×