1,150,000 تومان

دوره های آموزشی

ریلکسی (بانوان)

1,150,000 تومان

دوره های آموزشی

یومی هو (گرید 3)

1,350,000 تومان

دوره های آموزشی

ریلکسی (آقایان)

1,150,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ رفلکسولوژی

1,150,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ شیاتسو

1,200,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ سنگ داغ

1,150,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ تایلندی

1,150,000 تومان