دوره های آموزشی

یومی هو گرید 4 (اصفهان)

1,600,000 تومان
1,400,000 تومان

دوره های آموزشی

یومی هو گرید 2 (اصفهان)

1,300,000 تومان

دوره های آموزشی

یومی هو گرید 1 (اصفهان)

1,200,000 تومان

دوره های آموزشی

پکیج ویژه کاربر ماساژ

2,940,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ ریلکسی-سوئدی

1,150,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ صورت

1,150,000 تومان
1,150,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ لاغری

1,150,000 تومان

دوره های آموزشی

یومی هو گرید چهار

1,450,000 تومان

دوره های آموزشی

یومی هو گرید دو

1,250,000 تومان

دوره های آموزشی

یومی هو گرید یک

1,150,000 تومان

دوره های آموزشی

حرکات اصلاحی

1,200,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ تایلندی

1,150,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ سنگ داغ

1,250,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ لاغری

1,150,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ ریلکسی-سوئدی

1,150,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ سوئدی

1,150,000 تومان

دوره های آموزشی

ماساژ سنگ داغ

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

ماساژ تایلندی