گواهینامه بین اللمللی

مدرک صادرشده شما از مرکز بین اللمللی کسل هیل استرالیا “Castle hill Australia” طرف قرارداد با موسسه مطالعاتی آموزش هنر ماساژایرانیان در اینجا قابل استعلام می باشد.