نتایج آزمون عملی فنی و حرفه ای

نام و نام خانوادگینام حرفهنمره های عملی
سید امین حیدریآروماتراپی92
سید امین حیدریبافت عمقی دیپ تیشو91
مهدی فتحی کاربر ماساژ95
مهدی اسحق نیم وریکاربر ماساژ 85
عرفان صباغیکاربر ماساژ96
سید حامد میر غضنفریکاربر ماساژ92
بهزاد سهیلی زادکاربر ماساژ95
جواد دهقان نژادماساژ تای90
محمدرضا میرزائی صید آبادماساژ تای88
علی کریمی رادماساژ تای 99
محمد سپه وندکاربر ماساژ90
آصف اسعدیکاربر ماساژ97
علیرضا خیراندیشکاربر ماساژ 88
مرتضی رضائی نصب کاربر ماساژ97
حسین غلامیکاربر ماساژ 92
محمد مهدی ایران نژادقزل احمدکاربر ماساژ96
صابر ملکیکاربر ماساژ 92
عاطفه قاسمی پرتان کاربر ماساژ 90
فاطمه حیدریانماساژ تای 92
حمیده یوسفیماساژ تای 97
مرضیه قربانیکاربرماساژ 92
سپیده عبداله زادهماساژ سوئدی 92
مریم دور علیکاربر ماساژ 93
فروزا عمرانی کاربر ماساژ 95
سحر میرزائیان مقدم ماساژ سوئدی 92
مینا جلیلوندکاربر ماساژ 95
میترا لطفیکاربر ماساژ 95
راضیه محمد شیرازیکاربر ماساژ 98
مهسا طهماسبی منش ماساژ شمع 98
سیما گودرزی ماساژ سنگ 97
سیده مینا برهانیکاربر ماساژ94
مری دورقیکاربر ماساژ92
الهه رامیان اردستانیکاربر ماساژ90
مانیا صادق ترکیکاربر ماساژ93
مریم عسگریکاربر ماساژ95
اسرا عظیم زادهکاربر ماساژ90
بهار غلامی کاربر ماساژ94
مریم محققی کاربر ماساژ92
اعظم میرزائی جوآبادیکاربر ماساژ93
فریبا کوکبیکاربر ماساژ90
یاسر احمدی هدایتی کاربر ماساژ91
امیر الوندی کوزه کنان کاربر ماساژ96
فرشاد اولاد قبادی کاربر ماساژ87
سعید تاسی پیکاربر ماساژ95
مجتبی رجبی کاربر ماساژ91
مرتضی رفیع زاده کاربر ماساژ92
محمد رضا رنجبر توشمانلوکاربر ماساژ88
جواد قاسمی فوزی کاربر ماساژ86
علی ملکیانکاربر ماساژ93
محمد مهروجیکاربر ماساژ89
هادی هاشمی کاربر ماساژ92
حامد واحدیکاربر ماساژ96
حسین یوسفی کاربر ماساژغیبت
محمد حسین شایسته فرکاربر ماساژ95
قادر امیدوار قوشچیکاربر ماساژ94
عارف جلائیان صالح کاربر ماساژ93
بابک روشنی کاربر ماساژ79
شهید سنگ تراش کاربر ماساژ94
صابر سواره کاربر ماساژ85
سید سعید طباطبایی آزادکاربر ماساژ91
تقی قباد پور کاربر ماساژغیبت
مجید محمدیکاربر ماساژ95
عرفان معصومیکاربر ماساژ96
امیر موحد کاربر ماساژ91
مسعود پروین کاربر ماساژغیبت
محسن منصورکیائیکاربر ماساژ90
کنیزرضا ابراهیمیکاربر گیاهان دارويي80
یاسر احمدی هدایتی كاربر ماساژ91
امیر الوندی کوزه کنان كاربر ماساژ96
قادر امیدوار قوشچیكاربر ماساژ94
فرشاد اولاد قبادی كاربر ماساژ87
سیده مینا برهانیكاربر ماساژ94
سعید تاسی پیكاربر ماساژ95
عارف جلائیان صالح كاربر ماساژ93
مینا جلیلوندكاربر ماساژ92
مریم حامدیکاربر گیاهان دارويي85
سیدامین حیدریماساژ آروماتراپي92
سیدامین حیدریماساژ بافت عمقي(ديپ تيشو)91
فاطمه حیدریانماساژ تاي92
مریم دور علیكاربر ماساژ93
مریم دورقیكاربر ماساژ92
الهه رامیان اردستانیكاربر ماساژ90
مجتبی رجبی كاربر ماساژ91
مرتضی رفیع زاده كاربر ماساژ92
محمدرضا رنجبر توشمانلوكاربر ماساژ88
بابک روشنی كاربر ماساژ79
محمد سپه وندكاربر ماساژ90
شهید سنگ تراش كاربر ماساژ94
صابر سواره كاربر ماساژ85
محمدحسین شایسته فركاربر ماساژ95
مانیا صادق ترکیكاربر ماساژ93
میلاد صفریکاربر گیاهان دارويي76
سیدسعید طباطبائی آزادكاربر ماساژ91
مهسا طهماسبی منش ماساژ شمع98
سپیده عبداله زادهماساژ سوئدي92
مریم عسگریكاربر ماساژ95
اسرا عظیم زادهكاربر ماساژ90
فروزا عمرانی كاربر ماساژ95
بهار غلامی كاربر ماساژ94
مهدی فتحی كاربر ماساژ95
عاطفه قاسمی پرتان كاربر ماساژ90
جواد قاسمی فوزی كاربر ماساژ86
فریبا کوکبیكاربر ماساژ90
سیما گودرزی ماساژ سنگ97
میترا لطفیكاربر ماساژ95
راضیه محمد شیرازیكاربر ماساژ98
مجید محمدیكاربر ماساژ95
عرفان معصومیكاربر ماساژ96
علی ملکیانكاربر ماساژ93
سارا ممنونیکاربر گیاهان دارويي80
محسن منصورکیائیكاربر ماساژ90
امیر موحد كاربر ماساژ91
امیر موحد کاربر گیاهان دارويي74
منصور موسویفروشنده گياهان دارويي84
محمد مهروجیكاربر ماساژ89
مریم میرآلیکاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام90
سحر میرزائیان مقدم ماساژ سوئدي92
اعظم میرزائی جوآبادیكاربر ماساژ93
فرنوش نودهءفراهانیکاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام75
حامد واحدیكاربر ماساژ96
هادی هاشمی كاربر ماساژ92
حمیده یوسفیماساژ تاي97
حسین یوسفی كاربر ماساژ91