نتایج آزمون عملی فنی و حرفه ای

نتایج آزمون عملی آقایان 21 آبان و بانوان 22 آبان  
نام و نام خانوادگینام دورهنمره
عارف کنعانیکاربر ماساژ78
امیرحسین نیازیکاربر ماساژ60
آرش میرقاسمیکاربر ماساژ80
کامران وکیلیکاربر ماساژ78
کامران خوشیارانکاربر ماساژ71
علی مطهری نیاماساژ تایلندی60
علی مطهری نیاماساژ شیاتسو60
محمد رحمتیرفلکسولوژی95
علی خداوردیانکاربر ماساژ70
خسرو راد صادقی نیاکاربر ماساژ60
مریم طباطبائی زادهکاربر ماساژ95
معصومه بشردوست طاهرگورابیکاربر ماساژ93
بهجت جعفری شیخ جانکاربر ماساژ87
طلا راد یوسف نیاکاربر ماساژ88
سارا ابراهیمیکاربر ماساژ94
حمیده رشیدکاربر ماساژ75
طاهره پیرهادی تواندشتیکاربر ماساژ87
مهسا رمضانیکاربر ماساژ80
مریم دولت آبادی فراهانیکاربر ماساژ97