نتایج آزمون تئوری فنی و حرفه ای

اعلام نمرات آزمون سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور- آزمون آذر ماه  
نام و نام خانوادگینام حرفهنمره
رقیه امینیکاربر ماساژ82.5
صبا اکبریکاربر ماساژ95
سمیه ترابی گودرزیکاربر ماساژ87.5
فریده شاد دلکاربر ماساژ97.5
پروین عاشوری کیاسرائیکاربر ماساژ60
فاطمه مهاجر ایروانیکاربر ماساژ85
فاطمه السادات موسویکاربر ماساژ92.5
زهرا نعیمیکاربر ماساژ92.5
سارا گل نژادکاربر ماساژ85
فرشته یاریکاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام95
علی قبادپورکاربر ماساژ57.5
عارف قدرتی سلیمان آبادکاربر ماساژ95
ناصر مهدویکاربر ماساژ90
مهدی پور علیکاربر ماساژ85
سید امین حیدریماساژ شمع90
سید امین حیدریماساژ کمپرس گیاهی60