ماساژ تاکسن Tok Sen Massage

ماساژ تاکسن Tok Sen Massage

هدف ماساژ افزایش خون رسانی در بافت و رفع تنش و گرفتگی و چسبندگی بافت نرم می باشد .
این هدف میتواند با دست یا ابزارهای مختلف انجام پذیرد .


در روش تاکسن به منظور حفظ دست ماساژ دهنده از ابزار هایی که معمولا از چوب ساخته میشود استفاده میکنیم .
این ابزارهای چوبی اشکال متفاوتی دارند که مناسب با بخش های مختلف بدن و کارکرد آنها میباشند .
در این روش این تکه های چوبی را روی بافت نرم گذاشته و با چکش مناسب به طریقی درست به چوب ها ضربه میزنیم و نیرو از طریق چوب به بافت نرم ماساژ گیرنده منتقل میشود .
در واقع گرفتگی ها و چسبندگی های بافت ها با استفاده از ضربه درست درمان میشوند .
مزایای این روش حفظ مفاصل دست ماساژ دهنده در طی درمان است و فشار کمتری به بدن و دست درمانگر وارد میشود .
از طرفی به دلیل استفاده از ابزار نیروی درست تر و بیشتر به بدن بیمار وارد میشود که نتیجه آن سرعت در روند درمان و رفع گرفتگی ها و عدم تعادل بدن مراجعه کننده است .
این روش هزاران سال است که در تایلند و شرق دور انجام میشود و بخشی از طب سنتی آن سرزمین است .

×