عقد تفاهم نامه آموزشی با یکی از دانشگاه های معتبر کشور

تفاهم نامه آموزشی
در تاریخ 1400/10/14 اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی ماساژ، آقایان بهرام قدسی، علیرضا موحدی نائینی و خانم سیما عالمی به همراه بازرسین و یکی از پیشکسوتان ماساژ کشور طی جلسه ای تفاهم نامه آموزشی با دانشگاه پیام نور امضاء کردند.
پیرو این تفاهم نامه مقرر گردید دوره های آموزشی ماساژ در دانشگاه های پیام نور سراسر کشور برگزار و مدارک کارگاهی از دانشگاه صادر گردد.

×