لوازم مورد نیاز جهت شرکت در آزمون عملی الزامیست به همراه داشته باشید: (کارت ملی/ لباس مخصوص ماساژ/ دمپایی/ ماسک و شیلد)

*لطفا از ساعت 9 الی 12 ظهر در آموزشگاه هنر کهن حضور داشته باشید . 

 

نام و نام خانوادگینام دورهتاریخ برگزاری آزمون
شهین بحرینیکاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام1400/04/19
لیلا بختیاری نژادکاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام1400/04/19
حامد بنی طالبیکاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام1400/04/19
مریم بیداد گشتیکاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام1400/04/19
سحر جاه طلبکاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام1400/04/19
سیما جاه طلبکاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام1400/04/19
مونا راونجیکاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام1400/04/19
رحمان عسگری
کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام1400/04/19
هدی عیدی زادهکاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام1400/04/19
ساهره گلنوازکاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام1400/04/19
مونا محمدیکاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام1400/04/19
خدیجه منصوری
کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام1400/04/19
اسماعیل نفری
کاربرد تجهیزات و دستگاه های زیبایی و تناسب اندام1400/04/19
سارا اکبری
کاربر ماساژ1400/04/19
ثریا سبحانی قره بلاغ
کاربر ماساژ1400/04/19
شیدا شعبانی
کاربر ماساژ1400/04/19
سپیده جعفریکاربر ماساژ1400/04/19
فاطمه حسینی شفیقکاربر ماساژ1400/04/19
مریم شمس آبادی زاده
کاربر ماساژ1400/04/19
لیدا رحیمی قباق تپه
ماساژ بافت عمقی1400/04/19
فریبا صمدی بهرامی
کاربر ماساژ

1400/04/19
معصومه الهوئی
کاربر ماساژ
1400/04/19
انسیه خلوصی
کاربر ماساژ1400/04/19
محبوبه عرب اسدی
کاربر ماساژ1400/04/19
سمیرا غلامی
ماساژ تای
1400/04/19
علیرضا موحدی نائینی
ماساژ بافت عمقی
1400/04/21
مرتضی بناوند
ماساژ تای
1400/04/21
محمد تقی خلوصی
ماساژ تای
1400/04/21
رضا رستم بخش
کاربر ماساژ
1400/04/21
عرشیامعقولی
کاربر ماساژ1400/04/21
امیر حسین حسن پورکاربر ماساژ1400/04/21
علی نادری
کاربر ماساژ1400/04/21
مهدی نجفی
کاربر ماساژ1400/04/21
محمد جواد ریاحی سامانی
ماساژ سنگ1400/04/21