اعلام تاریخ آزمون تئوری فنی و حرفه ای

معرفی شدگان آزمون تئوری فنی و حرفه ای ( مرداد 1401)  
نام و نام خانوادگینام دورهتاریخ آزمون
محسن ابراهیمیکاربر ماساژ1401/05/05
محمود انصاریکاربر ماساژ1401/05/05
علی بینائیکاربر ماساژ1401/05/05
سیامک سخائیکاربر ماساژ1401/05/05
محمدجواد سلمانی قهیازیکاربر ماساژ1401/05/05
علی عرفانیان اقتداریکاربر ماساژ1401/05/05
دانیال قاسمیکاربر ماساژ1401/05/05
امیرحسین مشهدیکاربر ماساژ1401/05/05
سعید ملا محمد کریمیکاربر ماساژ1401/05/05
عماد موسویکاربر ماساژ1401/05/05
مهدی مومنی جعفریکاربر ماساژ1401/05/05
علی نقی زادهکاربر ماساژ1401/05/05