اعلام تاریخ آزمون تئوری فنی و حرفه ای

        
تاریخنام و نام خانوادگینام دوره
1400/06/29میلاد صفریمشاوره مهارتهای سالم زیستن
1400/06/29محمد سپهوندمشاوره مهارتهای سالم زیستن
1400/7/21میلاد صفریکاربر گیاهان دارویی
1400/07/28سید امین حیدریرفلکسولوژی
1400/07/24سید امین حیدریشیاتسو
1400/07/27سید امین حیدریدیپ تیشو
1400/07/26سید امین حیدریآروما تراپی
1400/07/25سید امین حیدریماساژ سنگ داغ
1400/07/21سپیده عبدالله زاده ماساژ سوئدی
1400/07/21حمیده یوسفیماساژ تایلندی
1400/07/21مریم میرآلیکاربرد تجهیزات
1400/07/21فرنوش نوده فراهانیکاربرد تجهیزات
1400/07/21مرضیه شاهولیکاربرد تجهیزات
1400/07/21مریم قلی پور قصبهماساژسوئدی
1400/07/21الهه رامیان اردستانیکاربر ماساژ
1400/07/21اسرا عظیم زادهکاربر ماساژ
1400/07/21مریم رمضانی ثانیکاربرماساژ
1400/07/21نگین سرلککاربر ماساژ
1400/07/21زهرا دشتی نژادکاربرماساژ
1400/07/21مانیا صادق ترکیکاربر ماساژ
1400/07/21سپیده خداوردی زاده سلطان آبادکاربرماساژ
1400/07/21فریبا کوکبیکاربر ماساژ
1400/07/21مریم دورقیکاربرماساژ
1400/07/21مریم محققیکاربرماساژ
1400/07/21مریم عسگریکاربرماساژ
1400/07/21سیده مینا برهانیکاربرماساژ
1400/07/21بهار غلامیکاربرماساژ
1400/07/21اعظم میرزائی جوآبادیکاربرماساژ
1400/07/21فریده شاددلکاربرماساژ
1400/07/21محمد حسین جلالیکاربرماساژ
1400/07/21جواد قاسمی فوزیکاربرماساژ
1400/07/21مرتضی رفیع زادهکاربرماساژ
1400/07/21مجتبی رجبیکاربرماساژ
1400/07/21حسن یوسفیکاربرماساژ
1400/07/21فرشاد اولاد قبادیکاربرماساژ
1400/07/21حامد واحدیکاربرماساژ
1400/07/21هادی هاشمیکاربرماساژ
1400/07/21یاسر احمدی هدایتیکاربرماساژ
1400/07/21محمدرضا رنجبر توشمانلوکاربرماساژ
1400/07/21علی ملکیانکاربرماساژ
1400/07/21سعید تاس پی کاربرماساژ
1400/07/21امید الوندی کوزه کنانکاربرماساژ
1400/07/21محمد مهروجیکاربرماساژ